Българска Е-комерс Асоциация

Българска Е-комерс Асоциация  (БЕА) e сдружение с нестопанска цел, осъществяваща дейност в обществена полза. Има за цел чрез обединяване на фирмите, които развиват електронната търговия в България: електронни магазини, платформи, услуги за е-комерс, електронни разплащания, логистика и др. услуги, свързани с електронната търговия да се превърне в „Гласът на е-комерс индустрията в България“. Основен приоритет на БЕА е да лобира за по-добри  и желани политики за индустрията чрез сътрудничество с държавните органи при създаването на законови и подзаконови нормативни актове, отнасящи се до осъществяване на елетронната търговия, както и при контрола на тяхното изпълнение.

 

Основните цели на БЕА са:

 • Да изгражда доверие у потребителите към електронната търговия и да я популяризира с цел конкурентноспособност и развитие на бизнеса.
 • Да създава и утвърждава професионални и етични стандарти сред членовете за обслужване на потребителите, повишаване сигурността на електронните магазини и електронните разплащания, повишаване ефективността на логистиката за електронната търговия.
 • Да въведе изисквания и да подпомага въвеждането на “марка за доверие” в електронната индустрия, като за целта си сътрудничи със съответните обществени и държавни органи в Бългaрия и по света.
 • Да лобира за по-добри  и желани политики за индустрията чрез сътрудничество с държавните органи при създаването на законови и подзаконови нормативни актове, отнасящи се до осъществяване на елетронната търговия, както и при контрола на тяхното изпълнение.
 • Да защитава общите професионални интереси и права на членовете на сдружението пред обществеността, държавните и обществени органи и институции в страната и чужбина.
 • Да извършва проучвания в областта на електронната търговия да публикува и разпространява резултатите от тях.
 • Да подпомага обучението на кадрите в индустрията.
 • Да развива и поддържа отношения с национални, регионални, европейски и международни организации в областта на електронната търговия.
 • Да споделя добрите практики.

 

За постигане на основните цели, БЕА извършва следните дейности:

 • Представлява членовете си пред държавните органи, обществени организации и фирми в България и по света и защитава техните права и професионални интереси.
 • Изразява и отстоява становища и подготвя предложения за законови и подзаконови нормативни актове, отнасящи се до осъществяване на електронната търговия и осъществява контрол на тяхното изпълнение.
 • Създава професионален и етичен кодекс за членовете на организацията.
 • Участва в изготвянето на изисквания и подпомага въвеждането на марка за доверие в електронната индустрия съвместно с компетентните органи.
 • Извършва проучвания в областта на електронната търговия и разпространява резултатите от тях.
 • Организира делови срещи, форуми, симпозиуми, конгреси, курсове и семинари за професионална квалификация на кадрите в индустрията и други прояви в страната и чужбина.
 • Информира за добрите практики, новостите, тенденциите, промените и проблемите в областта на електронната търговия, електронната сигурност, разплащания и логистика.
 • Развива международна дейност, установява и поддържа контакти със сродни организации в страната, региона, Европа и света.
 • Сдружението може да извършва и всяка друга дейност, позволена от законите на страната за постигане на целите си.

 

Документи:

Устав на Сдружение „Българска Е-комерс Асоциация

Решение на СГС за „Българска Е-комерс Асоциация

Българска Е-комерс Асоциация е член на E-commerce Europe.

—————————————————————————————

БЪЛГАРСКА Е-КОМЕРС АСОЦИАЦИЯ
ЕИК: 177148639
София, Студентски град, ул. „Акад. Борис Стефанов“ 35, ет.2 , офис 30

Сметка:

СИБАНК ЕАД BIC: BUIBBGSF
Банк. с/ка в лева: IBAN: BG56BUIB98881049867300

Присъединете се към БЕА >>
Членство в БЕА