ЧЛЕНСТВО В БЪЛГАРСКА Е-КОМЕРС АСОЦИАЦИЯ

Разбери повече за асоциираните и пълноправни членове на БЕА

ЧЛЕНСТВО В Българска Е-комерс Асоциация

 Членуването в сдружението е доброволно. Членове могат да бъдат дееспособни юридически лица, които споделят целите на сдружението и средствата за тяхното постигане, изпълняват неговия устав и плащат редовно членския си внос.

Видовете членство са:

 1. Пълноправно членство.
 2. Асоциирано членство.
 3. Почетно членство.

Пълноправните членове трябва да отговарят на следните критерии:

 1. Да имат в предмета си на дейност търговия и/или услуги, свързани с електронната търговия.
 2. Да имат доказано висок професионализъм и качествено обслужване.
 3. Да имат добра репутация сред бизнес средите, широката общественост и държавните институции.
 4. Да са юридически лица, които са надлежно регистрирани по Търговския закон на територията на Република България.

Асоциираните членове трябва да отговарят на следните критерии:

 1. Да имат в предмета си на дейност търговия и/или услуги, свързани с електронната търговия.
 2. Да имат доказано висок професионализъм и качествено обслужване.
 3. Да имат добра репутация сред бизнес средите, широката общественост и държавните институции.

Почетните членове се определят и приемат като такива от Управителния съвет със 100% мнозинство.

Обект на почетното членство са физически и юридически лица, допринесли за развитието на бранша и авторитета на сдружението в локален и глобален мащаб. Почетните членове не заплащат членски внос.

Нови членове на сдружението се приемат от Управителния съвет (УС) на сдружението на негово заседание въз основа на писмена молба от кандидата за член и следните документи, като УС разглежда кандидатурите и взема решение в едномесечен срок от депозиране на заявлението, като в определени случаи този срок може да бъде удължен:

 1. Писмени препоръки на най-малко двама настоящи членове на сдружението..
 2. Декларация за легален софтуер по образец
 3. Декларация по образец, че е запознат с Устава и Етичния кодекс и ще ги спазва.

Всички членове на Сдружението се вписват в книга на членовете, която се води от Председателя на сдружението или опреден от него друг член на Управителния съвет.

Членство в сдружението се прекратява при:

 1. Напускане с едностранно писмено волеизявление до Сдружението
 2. Прекратяване, започване на процедура по ликвидация или несъстоятелност на юридическото лице
 3. С изключване
 4. Отпадане.

При наличието на поведение от страна на асоцииран член на сдружението, което прави по-нататъшното му членство несъвместимо с целите и Устава на сдружението, решението за изключване се взема от Управителния съвет. Изключването на пълноправен член е от компетентността на Общото Събрание.

Отпадането на членство е налице, когато има системно невнасяне на членски внос (повече от веднъж) и неучастие в дейността на сдружението. Отпадането се констатира от Управителния съвет по документи и с надлежно мотивирано решение от негова страна се  прекратява членството.

УСТАВ НА Българска Е-комерс Асоциация

(Там ще получите отговор)
( Телеком, Финанси, Търговия, Услуги, Строителство )
( Бранд, фирма, сайт, от кога се занимавате с онлайн бизнес, брой продукти)
(За нас е важно къде са клиентите ни)
(За разликите вижте секция "Членски внос" )